تبلیغات
تاریخ و تمدن

تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | نویسنده : افشین
نام های خدا در ایران باستان

Image result for ‫خداوند در ایران باستان‬‎

در گذشته و تاریخ ایران مردم خداوند را با نام های نیکوی زیادی یاد میکردند که هر کدام معنی خاصی داشت.در این مطلب تعدادی از این نام ها را با معنی آنها بر شمرده ایم .

Image result for ‫خداوند در ایران باستان‬‎

۱-ایزد(به معنی سزای پرستش)

۲-هروسپ توان(به معنی توانای مطلق)

۳-هروسپ آگاه (به معنی دانای مطلق)

۴-هروسپ خدا (به معنی خداوند مطلق)

۵-آُبده (به معنی بی آغاز)

۶-هَدهَه (بخودی خودپیدا شده)

۷-بنشت (به معنی ریشه آفرینش)

Image result for ‫خداوند در ایران باستان‬‎

۸-فراخ تنهه (به معنی پایان آفرینش)

۹-جمغ (به معنی ازهمه بالاتر)

۱۰-فرجه تره (به معنی از همه برتر)

۱۱-تام آُفیچ (به معنی ویژه تر)

۱۲-اُبره ونده (به معنی از چیزی بیرون نیست)

۱۳-پرواندا (به معنی به همه پیوند دارد)

۱۴-ان ایاپ ( ” اوست نایاب –کسی او را نمی بیند.)

۱۵-هم ایاپ (اوست همه یاب-اورا همه می بینند.)

۱۶-آدُرو (راست ترین)

۱۷-گیرا(دستگیر)

۱۸-فرشوگر (رستاخیز کننده)

۱۹-چمنا (مسبب الاسباب)

۲۰-سپنا (پیشرفت دهنده)

۲۱-اُفزا (افزاینده)

۲۲-ناشا (با انصاف)

۲۳-پَروَرا (پرورنده)

۲۴-پانه (پاسبان)

۲۵-اَئین آئینه (دارای چندین شکل)

۲۶-ان آئینه (بدون شکل)

۲۷-خَروشید توم (بی نیاز ترین)

۲۸-مینوتوم (روحانی ترین)

۲۹-واسنا (در همه جا حاضر)

۳۰-هروسپ توم (وجود کل)

۳۱-هوسپاس (سزاوار سپاس)

۳۲-همید (امید همه به اوست)

۳۳-هرنیک فره (اوست هرفر نیکی)

۳۴-بیش ترنا (رنج زدا)

۳۵-تروبیش (دافع درد)

۳۶-انوشَک (بی مرگ)

۳۷-فَرَشک (مراد دهنده)

۳۸-پژوهَدهَه (قابل پژوهش)

۳۹-خاورافخشیا (نور النوار)


Image result for ‫خداوند در ایران باستان‬‎

۴۰-ابَرزا (بخشاینده)

۴۱-استو(برتری دهنده)

۴۲-رَخو (ستوه نشونده)

۴۳-ورون (بی نیاز)

۴۴-افریفه (از تباهی نجات دهنده)

۴۵-بفریفته (فریب ندهنده)

۴۶-ادوای (یکتا)

۴۷-کام رد (صاحب کام)

۴۸-فرمان کام (به میل خود فرمان دهد)

۴۹-آیختن (بی شریک است)

۵۰-افَرموش (فراموش نکننده)

۵۱-همارنا (شمارکننده ثواب و گناه)

۵۲-شنایا (قدردان)

۵۳-اتَرس (بی ترس و بیم)

۵۴-ابیش (بی رنج)

۵۵-افرازدم (سر افرازترین)

۵۶-هم جون (همیشه یکسان)

۵۷-مینوستی گر(آفریننده جهان مینوی)

۵۸-امینوگر(آفریننده جهان مادی)

۵۹-مینونهب (روح مجرد)

۶۰-آدرُبادگر (سازنده هوا ازآتش)

۶۱-آدرُنم گر (سازنده آب از آتش)

۶۲-بادآدرگر(سازنده آتش ازهوا)

۶۳-بادنم گر(سازنده هوا ازآب)

۶۴-بادگل گر (سازنده خاک ازهوا)

۶۵-بادگرتوم (آفریننده جولایتناهی)

۶۶-آدرکبریت توم (فروزنده کل آتشها)

۶۷-بادگرجای (تولید کننده باد)

۶۸-آب توم (خالق آب)

۶۹-گل آدرگر(سازنده آتش از خاک)

۷۰-گل وادگر(سازنده هوا ارخاک)

۷۱-گل نم گر(سازنده آب ازخاک)

۷۲-گرکر(سازنده کل)

۷۳-گراگر(سازنده سازندگان)

۷۴-گرآگرگر(_____)

۷۵-آگرآگرگر(_____)

۷۶-اگرآگرگر(_____)

۷۷-اگمان (بی گمان)

۷۸-ازمان (بی زمان-همیشگی)

۷۹-اخوان (بی خواب)

۸۰-آمُشت هشیار (همیشه هوشیار)

۸۱-پشوتنا (پاسبان تن )

۸۲-پدمافی (پیمانه دار)

۸۳-چیر (زبردست)

۸۴-پیروزگر (فاتح)


Image result for ‫خداوند در ایران باستان‬‎

۸۵-اورمزد (دانای مطلق)

۸۶-خداوند (خداوند)

۸۷-ابرین کُهن توان (_____)

۸۸-ابرین نُتَوان (_____)

۸۹-ِوسپان (نگهبان همه)

۹۰-ِوسپار (آفریننده همه)

۹۱-اهو (حاکم مطلق)

۹۲-اوخشیدار (بخشنده)

۹۳-دادار (دادار)

۹۴-رایومند (نورانی)

۹۵-خروه مند (باشکوه)

۹۶-کرفه گر (نیکوکار)

۹۷-داور (داور)


Image result for ‫خداوند در ایران باستان‬‎

۹۸-بوختار (نجات دهنده)


منبع :  http://tamadonema.ir
تاریخ : چهارشنبه 26 اسفند 1394 | نویسنده : افشین
ازدواج با محارم در دین زرتشت  از دروغ تا واقعیت !!

بدیهی است آیین پاکی مانند زرتشت که درجه حقیقت شناسی و حکمت و معرفت را به انتها رسانده و تمام اوامر و تاکیداتش بر تنظیم و ترتیب امور عالم و صحت جسم و سلامت روح و حفظ درجات انسانیت با نیکویی تمام بوده هرگز کاری شنیع را تجویز ننموده است.


Image result for ‫ازدواج در آیین زرتشت‬‎

یکی از مسایل مهم عالم ، عمل مقدس ازدواج است. در ایران باستان مرسوم بوده زمانی که پدر یک دختر فرزند پسری نداشته که نام خانوادگی او را زنده نگاه دارد با دختر و داماد خود قراری میگذاشته که نام خانوادگیش را بر روی اولین فرزند پسر دخترش بگذارد و در مقابل پدر دختر تمام مخارج نگهداری آن پسر را می پرداخته.تازی ها (عربها) که از این مسئله آگاهی نداشتند در ابتدای ورود به ایران گمان کردند که آن پدر با دختر خودش ازدواج کرده است.

در اعتقادات زرتشتی ازدواج باید هر چه بیشتر از نظر نسبت خونی دور باشد و هر چه دور تر باشد درست تر است ولی نه از خون قومی دیگر یعنی ایرانی با ایرانی و آن هم از اهل مذهب خود و ازدواج با نسبت خونی نزدیک هم ممنوع است.حتی دایه ای که شیر به کودکی از آن خانواده داده باشد ازدواج فرزندان آن دایه و یا کس دیگری که از آن دایه شیر خورده باشد با آن کودک  که از آن دایه شیر خورده ممنوع است. این عقیده زرتشتیان بوده و هست و عادات و رسوم هر عصر بین زرتشتیان گواه صادق این آیین  است.

Image result for ‫ازدواج در آیین زرتشت‬‎

اما  تعدادی نادان تر از آن تازی ها امروزه می گویند که زرتشتیان با مادر و خواهر و دختر خود ازدواج میکنند و شاهد قول خود را داستانهایی مانند داستان هما و بهمن در شاهنامه قرار می دهند و میگویند که چون در شاهنامه نوشته که بهمن دختر خود هما را به عقد خود در آورد پس این عقیده زرتشتیان است…باید گفت که ابتدا اگر هم این موضوع را صحیح بدانیم آیا عقلاً و  انصافاً می توان جزء را دلیل کل قرار داد  یا کل را دلیل جزء و غیر از سند شاهنامه چه سند دیگری است که این نسبت را به بهمن بدهد و چنان که گفتیم فرضاً بهمن چنان عمل زشتی را انجام داده این دلیل دستور مذهب و عادت کل نمی شود. چه مدرکی از اوستا برای این مطلب دارند؟ آنها تا امروز حتی یک جمله هم از اوستا برای این ادعا نیاورده اند و فقط به ذکر داستان هایی اکتفا و بسنده میکنند ، اگر این گونه است که چه بسیار بودند حاکمان مسیحی و یهودی و مسلمان که کار های بسیار زشتی را انجام داده اند و ظلم های فراوانی کرده اند …آیا این درست است که ما عمل آن ها را به پای دینشان بنویسیم؟ و یا گفته های یک روحانی حکومتی را از دینشان بدانیم؟ آیا نباید دلیل هر عملی را در ادیان مختلف از کتاب آسمانی آنها آورد ویا باید با ذکر داستان و افسانه دیگران را متهم کرد گرچه در کتاب مقدس خودشان ( یهودیان ) نوشته که ساره همسر ابراهیم ،خواهرش  بوده (کتاب مقدس – باب  پیدایش – ۲۰ – ۱ تا ۱۲ ). تا امروز این انسانهای نادان حتی یک کلمه هم در این باره از اوستا نیاورده اند. فقط برخی از آنها یک جمله را از یسنه بیان میکنند که به این شرح است: من دین مزداپرستی را باور دارم که جنگ را بر می اندازد و رزم افزار را به کنار گذارد و (خویشاوند پیوندی) را فرمان دهد(هات۱۲بند ۹) … درباره این عبارت خویشاوند پیوندی هم باید گفت که این عبارت ترجمه ای اشتباه از کلمه (خوات ودتام) است ترجمه صحیح این کلمه به این شرح است: خوات به معنی خود – و دتام هم به معنی گذشتگی است و روی هم رفته به معنی ازخودگذشتگی می شود نه خویشاوند پیوندی حتی اگر هم آن ترجمه ای که خودشان بیان میکنند را بپذیریم باز هم این بند درباره صلح سخن میگوید و خویشاوند پیوندی هم در این بند به معنی برقرای دوستی میان خویشاوندان می شود و این بند سخن از خویشاوندان میکند نه محارم و منظور از خویشاوند پیوندی در این بند دوستی با خویشاوندان است نه ازدواج…آیا می توان در جمله ای که از صلح و دوستی سخن میگوید یکباره از ازدواج حرف زد؟و اما طلاق هم در دین زرتشت تجویز نشده است و در شرایطی خاص امکان دارد مانند زمانی که زن یا شوهر بدکار گردد و زن یا مرد از دین خارج شود و دین دیگری را انتخاب کند. که در صورت بد کاره بودن باید این مطلب را ثابت کرد.پس در کل نتیجه می گیریم که این اعراب تازی بدون اینکه دلیل کاری را بدانند به ایرانیان تهمت ازدواج با محارم زدند که این مطلب دروغ وتهمتی بیش نیست و به هیچ وجه چنین چیزی در تاریخ ایران باستان وجود نداشته و ندارد.

منبع : http://tamadonema.ir
تاریخ : دوشنبه 17 اسفند 1394 | نویسنده : افشین
مردم ایران چه نژادهایی دارند؟

پیش از ورود و استقرار آریایی ها،‌ نژادهای بومی در ایران زندگی می كردند. از جمله این نژادها می توان به نژادهای مدیترانه ای، ‌استرالیایی،‌ نگرویی و حامی اشاره كرد. اقوام عیلامی،‌ كاسی،‌ لولویی،‌ كادوسی و تپوری از اقوام مربوط به این نژادها بودند. ورود اقوام بیگانه مانند اقوام هند و اروپایی،‌ سامی،‌ عبری،‌ تورانی،‌ گرجی و چركسی موجب افزایش تعداد نژادها در ایران شد.

ایران,نژادهای ایرانیان,نژاد مردم ایران


در حال حاضر علاوه بر اقوامی كه به زبان فارسی صحبت می كنند، گروه های نژادی دیگری هم از نظر زبانی وجود دارند که به شش دسته تقسیم می شوند:

1- تركمنان:

 این مردمان بیشتر در شمال استان خراسان و شرق استان مازندران زندگی می كنند و از نظر شكل ظاهری شبیه به مردم چین و مغولستان هستند و در واقع از بقایای مهاجمانی كه پیش از این به ایران حمله كرده اند،‌ هستند. تركمنان علاوه بر اقامتگاه های دایمی دارای خیمه هایی هستند كه هنگام كوچ برپا می كنند. طوایف مهم تركمن شامل كوكلان و یموت (شامل تیره های جعفربای و اتابای) می شوند.

 

2- ترك زبانان:
 این مردمان در بیشتر نقاط ایران پراكنده اند و بیشتر در منطقه آذربایجان زندگی می كنند. ترك زبانان از شاخه های اصیل آریایی هستند كه در طول تاریخ بر اثر آمیزش با تركان عثمانی و تیره های گرجی و قفقازی تغییرات زیادی در زبان آنها ایجاد شده است.


تعداد زیادی ایلات ترك زبان وجود دارد كه عبارتند از:

قشقایی،‌ ایل سون (شاهسون)،‌ ارسبارانی و خلخالی. برخی قشقایی ها را از طوایف مغول و برخی از طوایف قدیمی آسیای صغیر (خلج) می دانند. اجداد قشقایی ها در ابتدا در قفقاز زندگی می كرده اند.

تیره های مهم قشقایی عبارت از: كشكولی،‌ دره شولی و شش بلوكی هستند. قشقایی ها در فارس سكونت دارند. ایلات خمسه كه در این ناحیه زندگی می كنند اینانلو،‌ بهارلو و نفر هستند. ایلات ایل سون (شاهسون) و ارسبارانی و خلخالی ترك زبانان آذربایجان شرقی هستند.

 

3-كردها :
 نژاد كرد كه تعداد آنها حدود پنج میلیون نفر تخمین زده می شود در ایران،‌ عراق، تركیه و قفقاز زندگی می كنند. در ایران بزرگ ترین مركز تمركز كردها ناحیه اردلان است كه شامل آذربایجان غربی و كردستان است. اكثر آنها پیرو مذهب تسنن هستند و زبانشان شاخه ای از زبان فارسی است كه از تیره هند و اروپایی منشعب می شود. طوایف كرد عبارتند از: مكری،‌ گوران،‌ كلهر،‌ سنجابی،‌ قبادی، زعفرانلو و شادلو.


4-لرها :
لرها در غرب رشته كوه های زاگرس و جنوب كردستان زندگی می كنند و بیشتر پیرو مذهب تشیع هستند. طوایف مهم لر عبارتند از: سگوند،‌ ممسنی،‌ لك، عشایر كهكیلویه و بویراحمد و بختیاری ها.
بختیاری ها ایلات كوچ كننده ای هستند كه از نظر تعداد افراد كوچ کننده در ایران مقام اول را دارا هستند. بختیاری ها به دو ایل بزرگ هفت لنگ و چهارلنگ تقسیم می شوند. همچنین به چند تیره مانند دوركی، باباوی، راكی،‌ بختیاری وند، دنیاران، بانكی و ... تقسیم می شوند. نژاد آنها مخلوطی از لری و تركی است.


Image result for ‫نژادهای ایرانی‬‎
 

5-عرب زبانان:
در خوزستان و سواحل و جزایر خلیج فارس ساكنند. اینان بر اثر مجاورت با كشورهای همسایه عرب زبان، پیوندهای نژادی و زبانی با آنان دارند. از ایلات عرب می توان به بنی طرف، بنی كعب، آل خمیس،‌ آل حمیر،‌ آل كثیر، صابیان،‌ بنی صالح و بنی تمیم اشاره كرد.


6- بلوچ ها:
 اگرچه بیشتر بلوچ ها در بلوچستان ساكن هستند،‌ اما تعدادی از آنها نیز در سیستان، كرمان و كشور پاكستان زندگی می كنند. بلوچ ها به شیوه های مختلف امرار معاش می كنند. طوایف مهم بلوچ عبارتند از: یاراحمدزایی، میرعبدی، نارویی، ریگی، مارانی و مرادانی. آنان از اعقاب بلوچ های باستانی براهویی هستند كه بر اثر تهاجم آریایی ها، به جنوب شرقی ایران رانده شدند.

منبع :  beytoote.com
 

 


تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3