تبلیغات
تاریخ و تمدن - مطالب ابر تاریخ و تمدن

تاریخ : سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 | نویسنده : افشین
آغاز و پایان امپراطوری مصر باستان

 مصر باستان در شمال خاوری آفریقا و در درهٔ رود نیل شکل گرفت ، که در یک دورهٔ زمانی بین 3200  سال پیش از میلاد تا زمان تسخیر مصر بدست اسکندر مقدونی وجود داشت. این تمدن نمونه‌ای از امپراتوری های بنا شده بر مبنای اصل آبیاری بود . به فرمانروایان مصر باستان فرعون گفته می‌شد.

Image result for ‫مصر باستان‬‎

شروع تمدن مصر باستان در حدود 3140  سال پیش از میلاد و در زمانی بود که دو قلمروی مصر سفلی و مصر علیا تحت پادشاهی نخستین فرعون بنام نارمر که برخی او را منس می‌نامند ، به وحدت سیاسی رسیدند . مصر باستان در دوره دراز تمدن خود چندین بار زیر فرمانروایی نیروهای بیگانه از جمله ایرانیان هخامنشی نیز درآمد.
حدود  2900  سال پیش از میلاد مسیح ، سومین سلسلۀ مصر که خاستگاه آن بنا به مستندات تاریخی در ممفیس واقع در مصر سفلا بود شکل گرفت ودارای نظام دیوانی، قضایی، سپاه و نظام تولید و اقتصاد بود و به همین دلیل و براساس همین مستندات تاریخی، برتری تاریخی یا به سخن دیگر اولویت به مصر سفلا تعلق گرفت.  همزمان با تأسیس این سلسله، سلسله یا حکومتی معارض و مخالف آن نبوده است و یا حداقل در منابع تاریخی از آن نام برده نشده است.
نخستین پادشاه این سلسله زوزر نام داشت که ساخت و بنای کهن ترین اهرام پله دار ، یعنی هرم ساکارا ، را به وی نسبت داده اند و پس از آن سلسلۀ چهارم  زمام دارشد. مهم ترین فرعون های این سلسله خئوپس(کئوپس) ، خفرن(سنفرو، خفو، خفرو)  و میکرینوس  بودند که بنیانگذاران ، طراحان و سفارش دهندگان اهرام با عظمت جیزه در نزدیکی ممفیس می باشد.